Unitronic

Unitronic

Artikkelindeks

 

 

Unitronic AS er en rendyrket serviceleverandør som har spesialisert seg på reparasjon, service og vedlikehold samt kalibrering av elektromedisinsk- og laboratorieutstyr/ medisinskteknisk utstyr.
Unitronic AS har operert på dette markedet i mange år og har opparbeidet seg en meget god kompetanse på å levere kostnadseffektive løsninger med høy kvalitet. Det er i dag i mer enn 20 leverandører som benytter Unitronic til teknisk service. Unitronic er en frittstående aktør, helt produsent- og leverandør uavhengig.

 

I 2013 kom en ny forskrift om håndtering av medisinsk utstyr. Forskriften skal styrke pasientsikkerheten og sikre at det medisinske utstyret til enhver tid er sikkert, vedlikeholdes korrekt og brukes forsvarlig

Her kan dere lese mer om hva Lovdata skriver på sine sider en definisjon av medisinsk teknisk utstyr (MTU) og elektromedisinsk utstyr ( EMU)

Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Her er et lite utdrag/ definisjoner fra forskriften:

a) medisinsk utstyr: ethvert instrument, apparat, utstyr, programvare, materiale eller annen gjenstand som brukes alene eller i kombinasjon, herunder programvare som av produsenten er tiltenkt å brukes spesielt til diagnostiske og/eller terapeutiske formål og som kreves for riktig bruk, og som er ment å skulle brukes på mennesker med sikte på:
1. diagnostisering, forebygging, overvåkning, behandling eller lindring av sykdom,
2. diagnostisering, kontroll, behandling, lindring eller kompensasjon for skade eller handikap,
3. undersøkelse, utskifting eller endring av anatomien eller av en fysiologisk prosess, eller
4. svangerskapsforebyggelse,

og der den ønskede hovedvirkning i eller på menneskekroppen ikke framkalles ved farmakologisk eller immunologisk virkning eller ved å påvirke stoffskiftet, men der slike effekter kan bidra til dets funksjon.

b) elektromedisinsk utstyr: ethvert medisinsk utstyr, inkludert systemløsninger, som er avhengig av en elektrisk energikilde for å fungere.

 

Arbeidsfordeling:
Arbeidsfordeling- og arbeidsoppgaver lokalt vil variere ut fra lokal kompetanse, organisering og ressurser.

Tilbehør:
Enhver gjenstand som ikke er et utstyr, men som av produsenten er særskilt beregnet på å brukes sammen med det medisinsk-tekniske utstyret slik at dette kan brukes slik produsenten har ment.

Systemløsninger:
Med systemløsninger forstås medisinsk-teknisk utstyr som virker sammen med IKT produkter/systemer, der tilsiktet anvendelse (jfr. MDD) er diagnose, overvåkning og/ eller behandling av mennesker på medisinsk grunnlag. Kommunikasjonen skjer via nettverk, mellom serversystemer, databaser og/ eller andre lagringsmedia.

Unitronic er i dag blitt en av Norges ledende serviceleverandør /servicepartner for reparasjoner, periodiske vedlikehold og service på medisinskteknisk- /inkl. elektromedisinsk utstyr.

 

 

Operasjonssal

 

 


 

Vår organisasjon


Vi har store og trivelige lokaler på Dikemark i Asker. Bygget er innredet spesielt til vårt formål.
Unitronic består i dag av 19 personer hvorav 18 ansatte jobber direkte med teknisk service og kalibrering av medisinskteknisk- og elektromedisinsk utstyr.

Vi har til enhver tid lærlinger.
Selskapet har siden starten i 1988 bygget opp en har en meget bred og god kompetanse, et høyt servicenivå og en solid økonomi. 

Unitronic AS har et eierskap og et styre som ser langsiktig på selskapet. Dette gjenspeiles i de investeringer som har vært gjort de siste årene i IT-systemer, kvalitetssystemer, infrastruktur og måleinstrumenter. Disse investeringene er med på å sikre at våre kunder får en profesjonell service, og at videre vekst vil gå smertefritt.

Unitronic har kreditt rating AAA hos Duun & Bradstreat. Dette er høyeste oppnåelig rating og de har hatt denne i flere år. Selskapet var i 2007 på Dagens Næringslivs Gazelleliste. 
Selskapet har en solid egenkapital. Selskapet har de siste 10 årene hatt en betydelig vekst med positivt resultat hvert år.

 

 Skisse av bygget

Våre kunder
 
  • Våre kunder og oppdragsgivere spenner seg fra kommunal helsesektor, leverandører og produsenter av utstyr til offentlige og private sykehus.
  • Vi har rammeavtaler på service medisinsk teknisk utstyr i en lang rekke kommuner og her har vi totalansvar for sykehjemmene.
  • Vi har også samarbeid med medisinsk teknisk avdeling på flere offentlige sykehus og totalansvar for medisinsk teknisk vedlikehold og service på noen private sykehus.
  • Vi kan reparere det alle meste av elektromedisinsk utstyr være seg til sykehus, sykehjem, veterinærer, private laboratorier, legekontorer, klinikker osv.
  • Vi læres  opp av produsent/leverandør av utstyret, og kan ta på oss å være total serviceleverandør (all-service) eller delvis serviceleverandør (supplement-service) på det dere måtte ha av utstyr som trenger slikt tilsyn.
 
kunde icon
 


 

Kompetanse


Våre serviceingeniører har i tillegg til generell utdannelse et stort antall servicekurs hos produsenter. Unitronic har opplæring fra fabrikk på det utstyr som tilbys. Skal du reparere elektromedisinsk utstyr hvis bruk er forbundet med spesiell risiko må du ha et samtykke fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB). Kravet står i forskrift 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke) § 14 nr. 2 med veiledning.

Les mer: Samtykke fra Direktoratet for Samfunnsikkerhet og beredskap 


Unitronic jobber systematisk med intern opplæring på generell elektromedisinsk kompetanse. Selskapet er i tillegg godkjent lærebedrift. Vi er stolte av å være med på å skape morgendagens medisinteknikere.

 

 Istock9

 


 

Kvalitetsystem


Unitronic AS ble 30. oktober 2018 sertifisert etter ISO standard 9001-2015. 
Vi har en klar holdning til bruk av kvalitetssystem som et levende dokument hvor både positive og negative avvik blir dokumentert og analysert.
Deretter blir analysen meddelt våre ansatte og oppdragsgivere. Dette, sammen med jevnlige revisjoner, er med på å sikre at vi skal kunne levere våre tjenester med optimal kvalitet.

 

Vi er medlem av Melanor, bransjeorganisasjonen for leverandører av laboratorie- og medisinsk utstyr.som representerer omlag 150 medlemsbedrifter og 3000 medarbeidere i Norge.  

Vi er firmamedlem i Medisinsk teknisk Forening   cropped MTF logo trans gron blaa

 

 

 

HMS og dokumentasjonsystem


Selskapet har en egen HMS håndbok og jobber aktivt med slike problemstillinger. Organisasjonen har også et eget verneombud for å ivareta de ansattes interesser i slike saker.Vårt dokumentasjonssystem Medusa inneholder alle relevante data for å ivareta alle lovpålagte data. Alt utstyr blir registrert og service historikk osv. er lett å følge. 
Medusa er web basert slik at både våre oppdragsgivere og kunder kan ha tilgang til databasen. Hvis dette er ønskelig er det bare å kontakte oss for brukernavn og passord.Alle service rapporter på utført arbeid kan også leveres elektronisk på epost i PDF format. Alle data er sikret med doble servere i forskjellige brannsikre rom.

 

Her kan dere lese mer om SoftPro og Medusa 

 

Banner SoftPro Medusa

 


 

 

Hva er Grønt Punkt?

 
Grønt Punkt Norge er en non-profit medlemsorganisasjon som vi er medlem av.
 
Alle bedrifter som sender varer ut på markedet skal ta ansvar for emballasjen når den har blitt til avfall. Dette gjør de best gjennom Grønt Punkt.
Bidraget bedrifter betaler inn brukes i sin helhet til å motivere, samle inn og gjenvinne emballasjen. Grønt Punkt Norge tar ansvar i hele landet og der emballasjen blir avfall.
 
Medlemmer får automatisk sublisens for bruk av Grønt Punkt-merket på de emballerte produktene.