Unitronic

Unitronic

Artikkelindeks

 

 

Unitronic AS er en rendyrket serviceleverandør som har spesialisert seg på reparasjon, service og vedlikehold samt kalibrering av elektromedisinsk- og laboratorieutstyr/ medisinskteknisk utstyr.
Unitronic AS har operert på dette markedet i mange år og har opparbeidet seg en meget god kompetanse på å levere kostnadseffektive løsninger med høy kvalitet. Det er i dag i mer enn 20 leverandører som benytter Unitronic til teknisk service. Unitronic er en frittstående aktør, helt produsent- og leverandør uavhengig.

 

I 2013 kom en ny forskrift om håndtering av medisinsk utstyr. Forskriften skal styrke pasientsikkerheten og sikre at det medisinske utstyret til enhver tid er sikkert, vedlikeholdes korrekt og brukes forsvarlig

Her kan dere lese mer om hva Lovdata skriver på sine sider en definisjon av medisinsk teknisk utstyr (MTU) og elektromedisinsk utstyr ( EMU)

Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Her er et lite utdrag/ definisjoner fra forskriften:

a) medisinsk utstyr: ethvert instrument, apparat, utstyr, programvare, materiale eller annen gjenstand som brukes alene eller i kombinasjon, herunder programvare som av produsenten er tiltenkt å brukes spesielt til diagnostiske og/eller terapeutiske formål og som kreves for riktig bruk, og som er ment å skulle brukes på mennesker med sikte på:
1. diagnostisering, forebygging, overvåkning, behandling eller lindring av sykdom,
2. diagnostisering, kontroll, behandling, lindring eller kompensasjon for skade eller handikap,
3. undersøkelse, utskifting eller endring av anatomien eller av en fysiologisk prosess, eller
4. svangerskapsforebyggelse,

og der den ønskede hovedvirkning i eller på menneskekroppen ikke framkalles ved farmakologisk eller immunologisk virkning eller ved å påvirke stoffskiftet, men der slike effekter kan bidra til dets funksjon.

b) elektromedisinsk utstyr: ethvert medisinsk utstyr, inkludert systemløsninger, som er avhengig av en elektrisk energikilde for å fungere.

 

Arbeidsfordeling:
Arbeidsfordeling- og arbeidsoppgaver lokalt vil variere ut fra lokal kompetanse, organisering og ressurser.

Tilbehør:
Enhver gjenstand som ikke er et utstyr, men som av produsenten er særskilt beregnet på å brukes sammen med det medisinsk-tekniske utstyret slik at dette kan brukes slik produsenten har ment.

Systemløsninger:
Med systemløsninger forstås medisinsk-teknisk utstyr som virker sammen med IKT produkter/systemer, der tilsiktet anvendelse (jfr. MDD) er diagnose, overvåkning og/ eller behandling av mennesker på medisinsk grunnlag. Kommunikasjonen skjer via nettverk, mellom serversystemer, databaser og/ eller andre lagringsmedia.

Unitronic er i dag blitt en av Norges ledende serviceleverandør /servicepartner for reparasjoner, periodiske vedlikehold og service på medisinskteknisk- /inkl. elektromedisinsk utstyr.

 

 

Operasjonssal