Kommune Norge

Kommune Norge

Eldreomsorg

 


Vi utfører mer enn bare ren service. For en rekke kommuner påtar vi oss totalansvaret for drift og vedlikehold av deres elektromedisinske utstyr.
Vi hjelper sykehjem og legekontorer med den obligatoriske og lovpålagte EMU-kontrollen.

 

Fordelen for dere som kunder er at dere kan forholde dere til kun et kontaktpunkt. Ring oss og vi fikser de aller fleste typer utstyr.
Typiske instrumenter og utstyr vi jobber med på sykehjemmene er:

 • c-pap
 • pasientløftere
 • blodtrykksapparat
 • oksygenkonsentrator
 • infusjonspumpe
 • ernæringspumpe
 • pulsoksymetr
 • autoklaver
 • sterilisatore
 • hjertestartere
 • kjøleskap til medisiner

 

Husk at det er dere som brukere som selv er pliktig å sørge for at utstyret er jevnlig vedlikeholdt og er sikkert å bruke på pasient. Vedlikehold skal være planlagt og dokumentert. Intervaller avtaler vi oss i mellom og vi følger det opp ved å sende påminner om periodisk vedlikehold. I det siste har vi merket et økt fokus på helseforetak av fra det lokale el-tilsyn DLE, som er tilsynsmyndighet på dette området.

 

FOR-2013-11-29-1373 
Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr sier i § 11.Vedlikehold, endringer og reparasjoner.
“Vedlikehold av medisinsk utstyr skal være planlagt, systematisert og basert på utstyrets anvisninger og en vurdering av risiko,
slik at utstyret til enhver tid er sikkert og kan brukes uten fare. Utført vedlikehold, endringer og reparasjoner av medisinsk utstyr skal dokumenteres”
 

 

Forskriften har som formål å sikre at medisinsk utstyr ikke medfører fare for pasienter, brukere og eventuelt andre personers sikkerhet i forbindelse med produksjon,
konstruksjon, omsetning og bruk av slikt utstyr.

 

Les hele Forskrift om medisinsk utstyr her.

 
Helsedirektoratet sier at alle feil, skader, uhell og svikt der medisinsk utstyr er eller kan ha vært involvert samt korrigering, tilbaketrekking, endringer av merking eller bruksanvisning, skal uten unødig opphold meldes. Meldeplikten gjelder uavhengig av skade på person.

 

Vårt web-baserte system for registrering av utstyr, Medusa, holder kontroll på alt deres utstyr. Her kan dere som bruker selv logge inn å finne informasjon om dette. Alle detaljer om apparatene registreres, samt at man kan følger utstyrets service-historikk og plassering. Vi er det første firma i Norge som implementerte Medusa og etterhvert har det blitt det ledende systemet på registrering av og kontroll på medisinsk teknisk utstyr i helse-Norge.

Her kan dere lese mer om Medusa og SoftPro

 

 

 Banner SoftPro Medusa